Cwmcarn Forest_Cyclists.jpg
 

CAERPHILLY IS RECRUITING A PRINCIPAL OFFICER FOR TOWN CENTRE & BUSINESS SUPPORT

Deadline for Applications: 31st March 2022

Job Title: Principal Officer Town Centre & Business Support (Business Enterprise Renewal Team)

Salary:  Grade 10 (SCP32)  £36,371 to (SCP35) £39,571
 
Contract: 
Permanent
 
Town Centres are at the heart of our economic recovery proposals with a visionary plan for the development of Caerphilly town recently unveiled and ambitious plans for Risca and Blackwood town centres underway.
 
We are looking for a talented and enthusiastic member of staff who will relish the opportunity to work within a committed team to make a difference to our local communities, bringing fresh ideas and challenge to our objective of delivering prosperity through a town centre first approach. 
 
Your first job will to be recruit two new members of staff to your team to support the ambitions of the Council and shape the regeneration of the county borough of Caerphilly with a clear focus on maximising the potential of our town centres to support our local communities.
 
If having read the Job Description and Person Specification you would like an informal discussion about the post, please contact Paul Hudson on 01443 866228 or email hudsop@caerphilly.gov.uk
 
We are legally obliged to ask you to provide evidence of your right to work in the UK.  If you are invited to interview, you will be asked to provide appropriate documents such as your birth certificate/passport/work permit in accordance with the Immigration, Asylum and Nationality Act 2006.
 
Applications may be submitted in Welsh.  Any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

 

PRIF SWYDDOG CANOL TREFI A CHYMORTH BUSNES

Tîm Adnewyddu Menter Fusnes

Chartist Bridge.jpg
 

Dyddiad cau:  31 Mawrth 2022

Cyflog:  Gradd 10 (SCP32)  £36,371 i (SCP35) £39,571


Parhaol


Mae Canol Trefi wrth galon ein cynigion ni ar gyfer adferiad economaidd gyda chynllun gweledigaethol ar gyfer datblygu tref Caerffili wedi'u cyhoeddi yn ddiweddar a chynlluniau uchelgeisiol ar gyfer canol trefi Rhisga a Choed Duon ar y gweill.


Rydyn ni'n chwilio am aelod dawnus a brwdfrydig o staff a fydd yn mwynhau’r cyfle i weithio o fewn tîm ymroddedig i wneud gwahaniaeth i’n cymunedau lleol ni, gan ddod â syniadau ffres a her i’n hamcan ni o sicrhau ffyniant drwy ddull sy'n ystyried canol trefi yn gyntaf. 


Eich swydd gyntaf chi fydd recriwtio dau aelod newydd o staff i'ch tîm chi i helpu gydag uchelgeisiau'r Cyngor a llywio adfywiad Bwrdeistref Sirol Caerffili gyda ffocws clir ar wneud y mwyaf o botensial ein canol trefi ni i gynorthwyo ein cymunedau lleol ni.

Os hoffech chi gael trafodaeth anffurfiol am y swydd ar ôl darllen y Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person, cysylltwch â Paul Hudson ar 01443 866228 neu hudsop@caerffili.gov.uk.


Am Ddisgrifiad Swydd manwl, Manyleb y Person ac i wneud cais ar-lein, cliciwch yma: https://bit.ly/3IYwTYh

Mae gennym ni rwymedigaeth gyfreithiol i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig.  Os cewch chi eich gwahodd i gyfweliad, byddwn ni'n gofyn i chi ddarparu dogfennau priodol fel eich tystysgrif geni/pasbort/trwydded gwaith chi yn unol â’r Ddeddf Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd 1996.

Croeso i chi gyflwyno ceisiadau yn Gymraeg.  Ni fydd unrhyw gais sy'n cael ei gyflwyno yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sy'n cael ei gyflwyno yn Saesneg.